VPVB sniedz pozitīvu atzinumu par SIA “Ģeo Eko Risinājumi” sagatavoto IVN ziņojumu

Vides pārraudzības valsts birojs 2019.gada 27.februārī izdeva atzinumu par SIA “Ģeo Eko Risinājumi” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “Apse KL” plānotai darbībai – smilts-grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalna novada Inčukalna pagastā. Atzinums pieejams Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vientē: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3096 Ietekmes uz vidi novērtējuma zinojums pieejams: https://failiem.lv/u/9gqw7vdzPaziņojums par precizētā IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀS REDAKCIJAS IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ Paredzētās darbības nosaukums un vieta Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā. Paredzētās darbības ierosinātāja SIA “Apse KL”, reģ.nr.40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084 tālrunis: +371 29113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com. Ziņojuma … VairākPaziņojums par IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā 1.    Paredzētās darbības nosaukums un vieta Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne „Blomi” nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā. 2.    Paredzētās darbības ierosinātāja SIA “Apse KL”, reģ.nr.40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084, tālrunis: +371 29113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com. … VairākIVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

“Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi” (kadastra nr.80640010061; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80640010061), Inčukalna pagasts, Inčukalna novads – ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 2018.gada 23.augusta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols” Protokols_23082018Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu atradnei “Blomi”

PAZIŅOJUMS par sabiedrības iespēju iepazīties ar ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā 1. Paredzētās darbības nosaukums un vieta Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā. 2. Paredzētās darbības ierosinātāja SIA “Apse KL”, reģ.nr.40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu … VairākSĀKOTNĒJĀS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.1

SĀKOTNĒJĀS SABIEDRRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.1 par paredzēto darbību – smilts – grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi” (kadastra nr.80640010061; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80640010061), Inčukalna pagasts, Inčukalna novads   Sanāksmes protokols_20042017 Sanāksmes audio ieraksts Pielikums_dalībniekiPAZIŅOJUMS par sākotnējo apspriešanu

  2017.gada 6.aprīļa “Rīgas Apriņķa Avīzē” Nr.28 (8754) publicēts paziņojums par par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai  – smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi” (kadastra nr.80640010061; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80640010061), Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.   Paredzētā darbība – smilts-grants un smilts ieguve Paredzētās darbības vieta – nekustamais īpašums „Blomi” (kadastra nr.80640010061; zemes … VairākPaziņojums par sanāksmi

Paziņojums par sanāksmi, noslēdzot detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2” Ogres novada Taurupes pagastā publisko apspriešanu.   gada 16. novembrī plkst. 15.00 Taurupes pagasta pārvaldes ēkā, adrese Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2016. gada 22. septembra domes lēmumu (protokols Nr. 14, 5. §) publiskajai apspriešanai laikā no 2016. gada 6. oktobra līdz 2. novembrim tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2” Ogres novada Taurupes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 007 0063. Detālplānojuma redakcija paredz derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā … VairākIetekme uz vidi

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pabeigts un saskaņots! 410 lapaspuses darba. 1230 izdrukātas lapas!!! Labi pastrādāts.