Par ģeoloģisko izpētiĢeoloģiskās izpēte – tie ir visu veidu ģeoloģiskie darbi un  pētījumi, kuru mērķis ir noskaidrot zemes dzīļu uzbūvi, grunts  īpašības, kā arī derīgo izrakteņu izplatības un izvietojuma likumsakarības.

Viens no aktuālākajiem ģeoloģisko pakalpojumu veidiem ir DERĪGO IZRAKTEŅU (smilts, smilts-grants, kūdras, māla, dolomīta) ATRADNES izveidošana klientam piederošā zemes īpašumā.

Pirms darbu uzsākšanas, sadarbībā ar mūsu uzņēmumu, klientam būtiski ir noskaidrot, vai perspektīvās atradnes teritorijā nepastāv kādi liegumi, kas traucē ģeoloģiskās izpētes veikšanai un vēlāk derīgo izrakteņu ieguvei.

Šie liegumi var būt dažādas aizsargjoslas (gar upēm, ezeriem, autoceļiem, vēsturiskiem pieminekļiem, kapiem u.c.).

Tāpat liegumi var būt īpaši aizsargājamās teritorijās – dažādu aizsargājumu biotopu vietās. Derīgo izrakteņu ieguves vieta var nebūt paredzēta pašvaldības detālplānojumā.

Šos un vēl citu jautājumus būtu vēlams atrisināt pirms uzsākt ģeoloģiskās izpētes darbus.

Lai izveidotu DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADNI ir nepieciešami šādi ĢEOLOĢISKĀS IZPĒTES pakalpojumi:

  • dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana Valsts Vides dienestā zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai;
  • urbšanas darbi;
  • derīgā materiāla paraugošana lauka apstākļos;
  • laboratorijas pētījumi;
  • krājumu aprēķina pārskata sagatavošana derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanai VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Kad VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir akceptējis DERĪGO IZRAKTEŅU KRĀJUMUS klienta potenciālajā atradnē, ir nepieciešams sagatavot dokumentāciju priekš Valsts Vides dienesta ATRADNES PASES un IEGUVES LIMITA saņemšanai.

Kad ir saņemta atradnes pase un ieguves limits no Valsts Vides dienesta, ir nepieciešams sagatavot dokumentāciju attiecīgajai Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei TEHNISKO NOTEIKUMU saņemšanai.

Saņemot TEHNISKOS NOTEIKUMUS, klientam ir  neieciešams DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES PROJEKTS, kurš ir jāsaskaņo Valsts Vides dienestā.

Pēc PROJEKTA saskaņošanas klients ir izgājis pilnu darba ciklu un drīkst uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi un realizāciju.

Mūsu uzņēmums var piedāvāt klientiem pilnu darbu kompleksu no purvu, meža vai lauksaimniecības zemes līdz derīgo izrakteņu atradnei. Pielietojot zināšanas, pieredzi un tehnisko atbalstu, mēs spējam nodrošināt augstākās kvalitātes pakalpojumus.