Paziņojums par IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojāPaziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides
pārraudzības valsts birojā
1.    Paredzētās darbības nosaukums un vieta
Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne „Blomi”
nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
2.    Paredzētās darbības ierosinātāja
SIA “Apse KL”, reģ.nr.40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A,
Rīga, LV-1084, tālrunis: +371 29113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com.

3.    Lēmuma par IVN piemērošanu datums, Ziņojuma nosaukums un
sagatavošanas datums
Ietekmes uz vidi novērtējums piemērots ar Vides pārraudzības valsts
biroja 2017.gada 13.marta lēmumu Nr.37 un 2016.gada 17.novembra lēmumu
Nr.295
Ziņojuma nosaukums: „Smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā
„Blomi” Inčukalna novadā”.

4.    Ziņojuma sagatavotāja
SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles
ielā 14-2, Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts:
geoekoris@gmail.com.

Ziņojums un pielikumi: https://failiem.lv/u/dbxrkjua