Paziņojums par precizētā IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojāPAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀS
REDAKCIJAS IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Paredzētās darbības nosaukums un vieta
Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā
īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
Paredzētās darbības ierosinātāja
SIA “Apse KL”, reģ.nr.40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084
tālrunis: +371 29113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com.
Ziņojuma nosaukums: „Smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi”
Inčukalna novadā”.

Lēmuma par IVN piemērošanu datums un Ziņojuma sagatavošanas datums
Ietekmes uz vidi novērtējums piemērots ar Vides pārraudzības valsts biroja
2017.gada 13.marta lēmumu Nr.37 un 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.295.
Ziņojums sagatavots 2018.gada 1.augustā.
Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 18.decembra
vēstulei Nr.5-01/1302 ziņojums precizēts un aktuālā ziņojuma redakcija Vides
pārraudzības valsts birojā iesniegta 2019. gada 7. februārī.

Ziņojuma sagatavotāja
SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2,
Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts: geoekoris@gmail.com.

LVCnos_121218_14982-converted

VESTULE_VPVB_06022016_GALA-converted

Zinojums_06-02-2019_tirs