Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu atradnei “Blomi”PAZIŅOJUMS

par sabiedrības iespēju iepazīties ar ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem,
iesniegt rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus un piedalīties sabiedriskajā

apspriešanā

1. Paredzētās darbības nosaukums un vieta
Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā
īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
2. Paredzētās darbības ierosinātāja
SIA “Apse KL”, reģ.nr.40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084
tālrunis: +371 29113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com.
3. Lēmuma par IVN piemērošanu datums, Ziņojuma nosaukums un
sagatavošanas datums
Ietekmes uz vidi novērtējums piemērots ar Vides pārraudzības valsts biroja
2017.gada 13.marta lēmumu Nr.37 un 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.295
Ziņojuma nosaukums: „Smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi”
Inčukalna novadā”.
Ziņojums sagatavots 2018.gada 1.augustā.
4. Ziņojuma sagatavotāja
SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2,
Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts: geoekoris@gmail.com.
5. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta
Sanāksme notiks 2018.gada 23.augustā, plkst.18:00, Vangažu pārvaldes, Ceremoniju
zālē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.
6. Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem
sagatavotajiem dokumentiem
– Inčukalna novada Būvvaldē (kontaktpersona – teritorijas plānotāja Rasa Ziediņa,
tālr.62007232, epasts: rasa.ziediņa@incukalns.lv);
– Vangažu pārvaldē Meža ielā 1, Vangažos;
– SIA “Ģeo Eko Risinājumi” tīmekļa vietnē www.geoekorisinajumi.lv.
7. Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus
priekšlikumus vai viedokļus
30 dienu laikā no paziņojuma par sagatavoto ziņojumu publicēšanas pašvaldības
izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā ikvienai personai ir tiesības nosūtīt
ierosinātājam un Vides pārraudzības valsts birojam rakstiskus priekšlikumus vai
viedokļus par ziņojumu.
8. Vides pārraudzības valsts biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes
adrese
Vides pārraudzības valsts birojs adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:
67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv.

Ziņojums un pielikumi: https://drive.google.com/open?id=1JUSYkfSiOEemX_lGVYoBC-IXeYl0uuiz